2012-12-10 15:57Pressmeddelande

Var finns den bostadspolitiska handlingskraften? Krav på konkret bostadspolitik från Sveriges trähusindustri

null

Debatt på TMF:s trähusårsmöte. /Foto: TMF

Den ackumulerade bostadsbristen är nu uppe i ca 250 000 bostäder, trots det är bostadsbyggandet i Sverige rekordlågt och antalet nybyggda småhus har aldrig varit färre. Dessutom leder fördyrande regler och utökad byråkrati till att  kostnaden för ett nybyggt småhus ökat med 300 000 kr. Bostadspolitiken stod högst på agendan när trähusindustrin höll sitt årsmöte i Stockholm på måndagen.

Dagen inleddes med en bostadspolitisk diskussion där Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Veronika Palm, ordförande i civilutskottet, samt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, deltog. Jerker Söderlind, arkitekt och tekn.dr. på KTH, ledde debatten. Liksom tidigare råder enighet om att bostadsmarknaden inte fungerar, Ulf Perbo framhöll att ett tydligt tecken på det är att utbudet av tillgängliga bostäder inte förändrats, däremot har priserna gått upp. Perbo kommenterade också att det av trähusindustrin hårt kritiserade bolånetaket inte tycks fungera eftersom det som bieffekt medför att allt färre hus byggs.

Trots stor enighet om problembilden lyser de konkreta förslagen med sin frånvaro, de förslag som nu läggs av regeringen kommer i bästa fall att ge resultat år 2016-2017, och det löser vare sig den akuta bostadsbristen eller ger några förutsättningar för en livskraftig trähusindustri. Allt eftersom trähusindustrin tvingas montera ned förlorar Sverige kompetens inom det hållbara och energieffektiva trähusbyggandet.

Peter Mossbrant, vd Derome, lyfte två konkreta förslag; återinför användandet av BKN-garantin samt slopa flyttskatten. Båda åtgärderna skulle omedelbart ha effekt på bostadsbyggandet menade Mossbrant. En annan utmaning Mossbrant tog upp är bristen på kompetens hos handläggande instanser, ett problem som redan nu nu och framförallt på sikt är ett allvarligt hos för den dynamiska bostadspolitiken.

För mer information, vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus TMF, 0708 19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler