2007-06-20 10:35Pressmeddelande

Trähusindustrin aktiv i utveckling av nya byggregler för våtrum

Trähusindustrin inom Trä- och Möbelindustriförbundet har vidtagit en rad åtgärder för att undanröja risken för mögel i våtrumsväggar. Det handlar om förändringar i såväl konstruktion som material och utförande. Det i särklass viktigaste är dock att använda tätskikt som håller tätt.

Den rådande trenden för ytmaterial i våtrum är kakel och klinker, och de flesta konsumenter som bygger småhus idag väljer dessa material som ytmaterial till sina badrum. Tyvärr är dessa lösningar inte lika fuktsäkra som lösningar med exempelvis våtrumsmatta. Detta beror på att fukt kan tränga igenom fogmassan och att det redan efter någon minut finns vatten i kontakt med den bakomliggande väggen. Avgörande är då att det bakomliggande tätskiktet verkligen ”håller tätt”. Om så inte är fallet kan fukt tränga in i väggen och de underliggande materialen, oavsett typ av material, som finns där kan drabbas av fukt och mögelskador.

TMF genomförde 2006 ett omfattande projekt vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tillsammans med ett antal försäkringsbolag för att kartlägga riskerna med ytmaterial av kakel och klinker i våtrum och hur detta kan påverka den bakomliggande väggkonstruktionen.

Resultatet visade att de vanligast förekommande tätskikten på marknaden var undermåliga.

Sedan resultaten presenterats har två viktiga förändringar skett, dels finns nu några fullgoda tätskikt på marknaden, dels föreskriver de byggregler som blir tvingande efter första juli 2007 strängare krav på tätskiktens prestanda. I Boverkets nya byggregler föreskrivs också att konstruktioner ska var så beskaffade att för materialen kritiska fukttillstånd inte får uppnås. Med kritiskt fukttillstånd menas här att mögel kan bildas och växa och ge upphov till dålig lukt i bostaden.

TMF är trähusindustrins branschorganisation och följer utvecklingen i bland andra teknikfrågor i dialog med medlemsföretagen.

För mer information kontakta
Ingemar Ekdahl, ansvarig teknikfrågor TMF tfn 08- 762 72 43
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 08-762 72 73


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler