2017-03-09 08:00Pressmeddelande

Trähusbarometern: Andelen småhus tappar mark sett till det ökade totala bostadsbyggandet

null

Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 000 för 2017. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. I förhållande till det totala bostadsbyggandet, som nu ökar, har andelen småhus sjunkit kontinuerligt sedan finanskrisen 2008, vilket oroar småhusindustrin.
- Det finns ett fortsatt kommunalt motstånd mot att bygga småhus, trots att undersökningar visar att en majoritet av svenskarna efterfrågar den boendeformen, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

Trähusbarometern innehåller den senaste statistiken och prognos för det industriella byggandet i Sverige. Prognosen för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen, och höjs nu till 13 000, vilket ligger i linje med antal påbörjade småhus under fjolåret.

Trots en kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus där brist på detaljplanerad mark, trögheter i bygglovsadministrationen samt skärpta finansiella krav för bostadsköpare innebär hot mot nyproduktionen.

-Det är oroväckande att landets plankontor oftare ser till kortsiktiga lösningar för att lösa bostadsbristen istället för en i längden hållbar och eftertraktat blandad bebyggelse. Och det största hindret är att det inte finns tomter att bygga på, säger Gustaf Edgren.

Prognosen för antalet bostäder i flerfamiljshus med stomme i trä visar att totalt 3 676 lägenheter kommer att levereras under perioden januari t.om december 2017, en ökning med 25 procent jämfört med 2016.

-Det är fantastiskt kul att se hur flerbostadshusen med stomme av trä allt mer ses för den förträffliga produkt det är. Allt industriellt byggande går bättre nu än på länge och det ligger i tiden att bygga smart. Det ligger också i tiden att bygga mer i trä utifrån klimatskäl i Sverige, säger Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil eller via tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2017.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler