2018-12-13 10:19Pressmeddelande

Trä stärker sin position inom forskarvärlden

null

Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen, TMF, och Svenskt Trä finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer, som idag arbetar på EHT i Zürich, Schweiz, tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion.

Svenskt Trä och TMF arbetar gemensamt för upprätthållandet av kompetens på viktiga positioner i forskningsvärlden. Idag finansierar Svenskt Trä två adjungerande professorer vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och samtal pågår med Luleå tekniska universitet om finansiering av en professur inom området mätteknik och träfysik. Anders Rosenkilde, som är chef för teknisk utveckling på TMF, är även adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola, LTH. 

Branschorganisationerna finansierar nu, tillsammans med Chalmers, Robert Jockwers nya tjänst.

- Vi har arbetat länge med detta, och är väldigt glada över att tjänsten äntligen är tillsatt. För oss är det en strategisk fråga att öka kunskapen inom träbyggnad och träkonstruktion, och vår bedömning är att det på sikt kommer att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft, säger TMF:s vd David Johnsson

Användningen av trä ökar snabbt i världen, pådrivet både av klimatskäl och ett ökat välstånd. För att möta den växande efterfrågan behövs bättre system och effektivare produktionsprocesser för försäkran om att rätt träd avverkas, varje stock går till rätt ändamål och det skapas produkter med optimerade egenskaper för sitt ändamål. För att i framtiden bygga effektivare hus med lägre råvaruförbrukning och mindre klimatpåverkan - både under byggnation och i drift - behövs både kapacitet och kompetens.

- Vi behöver öka hela träindustrins kapacitets- och kompetensnivå inom områden som utbildning och forskning, likväl som process- och produktutveckling. Det gäller kompetensutveckling av personal på alla nivåer i industrierna likaväl som hos konstruktörer, byggare och myndigheter, säger Björn Källander, som är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

Robert Jockwer kommer att fylla en central funktion i kompetensuppbyggnaden, genom att bland annat bidra till utvecklingen av nya effektivare byggsystem inom samverkanskonstruktioner där trä kombineras med andra material. Med bättre beräkningsmodeller och effektivare konstruktioner kan byggnaders klimatpåverkan sänkas både genom minskad materialåtgång och lägre energiförbrukning.

I rollen som forskarassistent kommer även Robert Jockwer ge studenterna vid Chalmers tillgång till fler avancerade kurser i konstruktionsteknik, där både rena träkonstruktioner och olika former av samverkanskonstruktioner ingår.

- Det är genom studenterna som ny teknik snabbast förs ut i industrin. Efter examen kommer ingenjörerna bli ambassadörer för nästa generation byggnader i Sverige, säger Björn Källander.

För mer information, kontakta gärna:

- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Björn Källander, chef för forskning och standardisering Svenskt Trä. 070-375 96 52, bjorn.kallander@svenskttra.se
-
Camilla Carlsson, kommunikationschef/presskontakt Svenskt Trä, 072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se
- Mario Plos, avdelningschef vid Konstruktionsteknik/Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers, mario.plos@chalmers.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.
Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna. 
www.svenskttra.se 


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler