2007-10-02 12:55Pressmeddelande

Trä- och möbelindustrin ökar: Rekryteringsbehov nyckelfråga för tillväxtindustri

Stor efterfrågan tillsammans med pensionsavgångar ger ett rekryteringsbehov på cirka 7 000 personer under den kommande femårsperioden, det visar en undersökning genomförd av Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF. Behovet är jämt fördelat över industrins branscher, och det gäller såväl små som stora företag. Nära 40 % av rekryteringsbehovet avser tjänstemän. I hög grad efterfrågas personer med gymnasiekometens och/eller högre utbildning vilket visar på den höga takten trä- och möbelindustrin håller avseende produktivitetsförbättring och effektivisering.

– Trä- och möbelindustrin är inne i en process av anpassning till den allt snabbare tekniska utvecklingen som den globala konkurrensen kräver, säger Leif G Gustafsson, vd TMF. Produktionsutveckling, automatisering och produktivitetsförbättringar är frågor som i hög grad driver företagens utveckling, därmed växer också behovet av mer kvalificerad personal.

Vid den senaste antagningen till gymnasieskolan program var antalet sökande till träindustriprogrammet rekordhögt, Henrik Smedmark som är utbildningsansvarig för utbildningsfrågor på TMF är glad över det kraftigt ökande intresset, men säger samtidigt att dagens 750 elever per årskurs endast täcker hälften av industrins behov och att det är viktigt att få fram rätt utbildningar:

– Inom TMF har vi de senaste åren verkat för en utveckling där den lokala industrin, kommunen och skolorna tillsammans arbetar med förbättring av program och kursinnehåll. Nu börjar det arbetet ge frukt och vi ser en bra samverkan i flera kommuner, exempelvis i många träindustritäta orter i Småland, Norra Skåne och Norrbotten där de största rekryteringsbehoven finns säger Henrik Smedmark.

Om trä- och möbelindustrin:
TMF representerar trä- och möbelindustrin som sammantaget sysselsätter 45.000 personer i ca 7.500 företag, med en samlad omsättning på 60 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt och företagen är betydelsefulla arbetsgivare i huvudsakligen mindre orter över hela landet.

En sammanfattning av undersökningen bifogas detta pressmeddelande samt finns att ladda ner på TMF: s webbplats www.tmf.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 070-954 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler