2022-04-13 05:59Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport 1 2022: Utmanad möbelexport samt stadig ökning av det industriella trähusbyggandet

TMF i siffror 1 2022 - statistik rörande export/import av möbler.TMF i siffror 1 2022 - statistik rörande export/import av möbler.

Efter ännu ett pandemiår håller branscherna inom trä- och möbelindustrin ställningarna med genomgående positiva siffror för 2021. Det gäller det industriella trähusbyggandet, såväl småhus som flerbostadshus, bygginredning samt möbelsidan.  Svensk möbelexport landar på en ökning med 7 procent och en fortsatt stark position på internationella marknader. Samtidigt utmanas möbelexporten av en tilltagande import – det gäller flera möbelgrupper men framförallt kontorsmöbler från Kina (+44 procent).

- Sedan 2015 har importen av möbler överstigit exporten och gapet har växt sig allt större för varje år. 2021 tog importen ytterligare fart och ökade med hela 17 procent jämfört med exportökningen på 7 procent. Det är en negativ handelsbalans som givetvis är illavarslande och något vi inom möbelindustrin uppmärksammar och jobbar med, säger Linda Löf, projektledare för möbler inom TMF branschutveckling.

- Gällande fjolårets siffror ser vi bland annat att importen av kontorsmöbler från Kina har exploderat, vilket till största delen lär bero på att privatpersoner har köpt möbler till sina hemmakontor. Men även marknaden för offentlig miljö känner av den ökade importen – inte minst från de baltiska länderna och Polen.

- Samtidigt ser vi positiva tendenser för 2021 där såväl möbelproduktion som möbelexport vänt kurvorna så att de pekar uppåt igen.

När det gäller bostäder har såväl småhus som flerbostadshus starka leveranssiffror och en stabil efterfrågan. (se detaljerade siffror nedan). Ändå är inte Gustaf Edgren, projektledare på branschutveckling trähus på TMF, odelat positiv:

- Återkommande, rejäla prishöjningar haglar samtidigt över industrin. Det gäller dels insatsvaror överlag, men även från inhemsk produktion som sågade trävaror. Jag önskar att sågverken framgent i högre grad värderar långsiktighet i sin affärsrelation med bostadshusbyggarna och deras förutsättningar än vad som präglat det senaste året.  För många husföretag har det inneburit en nästintill ohållbar situation.

Bostadsbyggandet

  • Antal levererade småhus under 2021 har ökat med 13 procent jämfört med samma period 2020 (totalt 5 591 stycken). Den totala orderingången har ökat med 27 pro­cent, och framför allt är det styckebyggda hus som ökade mest, +35 %. Källa: TMF.
  • Totalt levererades 4 915 lägenheter med stomme av trä inklusive student-och specialboende under 2021, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2020. Källa: TMF.
  • Det totala bostadsbyggandet (påbörjade bostäder samtliga material) ökade med 16 procent under 2021 jämfört med samma period 2020. Det inkluderar påbörjade småhus (+17 %) samt påbörjade lägenheter i flerbostadshus (+16 %). Källa: SCB.

Bygg- och köksinredningar

  • Leverans och försäljning av fönster och dörrar har plussiffror – om än modesta - under 2021 jämfört med samma period 2020 enligt TMF:s statistik, med en markant ökning gällande försäljningen av antalet trappor (+5 procent).
  • Exporten av köksinredningar ökade med 6 procent under 2021 jämfört med samma period 2020. Källa: SCB. Den totala försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 9 procent enligt Prognoscentrets rapport.

Möbler

  • Exporten av möbler ökade med 7 procent till 19,7 miljarder kronor under 2021, där det är noterbart att USA-marknaden går starkt (från en låg andel) - +20 %. Källa SCB.
  • Exporten av kontorsmöbler ökade med 11 procent under 2021. Källa SCB.

Ta även del av TMF:s marknadsrapport 1 2022:
”Flertalet indikatorer uppvisar en positiv utveckling under de senaste tolv månaderna. Bostadsbyggandet är på rekordnivåer. BNP har ökat med nivåer över, eller i paritet med, åren före pandemin.
De prognoser som finns tillgängliga visar på fortsatt ekonomisk tillväxt under 2022. Dock finns flera orosmoln. Den expansiva penningpolitiken under pande­min riskerar att leda till en överhettning och det finns indikationer på en tidi­garelagd räntehöjning för att stävja den senaste tidens kraftiga inflation. Vidare förväntas Rysslands invasion av Ukraina leda till ännu kraftigare inflation och även brist på insatsvaror. Under inledningen av 2022 har även hushållen blivit mer pessimistiska i sin syn på den ekonomiska utvecklingen.”

TMF i siffror 1 2022 speglar helåret 2021 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer medan lönestatstiik finns med i nr 1 varje år.
TMF:s marknadsrapport 1 2022 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsmarknadsrapport.

För mer information, kontakta gärna:     
- Linda Löf, projektledare branschutveckling möbler, 08-762 72 62, linda.lof@tmf.se
- Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 75 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.