2021-10-14 06:00Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport: Återhämtning för möbelexporten och kraftig ökning av småhusbyggandet

TMF i siffror 2 2021 speglar halvåret 2021 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. TMF i siffror 2 2021 speglar halvåret 2021 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher.

Det första halvåret 2021 för trä- och möbelindustrin visar riktigt positiva siffror och många branschgrupper har gynnats av hemarbete och ”hemester”. Svensk möbelexport är nu på en högre nivå än innan Corona och ökade med 9 procent, och även kontorsmöbler samt köksinredningar går starkt på internationella marknader. Samtidigt har det skett en kraftig ökning av småhushusbyggande där efterfrågan och önskan om att bo i eget ägt småhus­boende drivit på orderingången för styckebyggda hus till +89 procent.

 - Det är mycket glädjande att TMF:s medlemsföretag, som naturligtvis påverkats av pandemin, står sig starka och nu även tar marknadsandelar. Medlemmar i bygg- och byggmaterialsektorn har fortsatt hög efterfrågan och nu ser vi även en tydlig återhämtning på möbel- och inredningssidan, säger David Johnsson, vd på TMF.

- Det finns givetvis många samverkande faktorer här och pandemin har utan tvekan lett till nya sätt att förhålla sig till arbetet och boendet. Jag tror inte heller att man ska bortse ifrån hållbarhetsfrågan där många av våra medlemsföretag är ledande, vilket nu också allt tydligare visar sig i efterfrågan och affärerna.

Bostadsbyggandet

  • Antal levererade småhus under första halvåret 2021 har ökat med 9 procent jämfört med samma period 2020. Den totala orderingången har ökat med 64 pro­cent, och framför allt är det styckebyggda hus som ökade mest under perioden, med 89 procent. Orderingången för fritidshus ökade å sin sida med 123 procent. Källa: TMF.
  • Totalt levererades 3 059 lägenheter med stomme av trä inklusive student-och specialboende under första halvåret 2021, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2020. Källa: TMF.
  • Det totala bostadsbyggandet (påbörjade bostäder samtliga material) ökade med 25 procent under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. Även påbörjade småhus samt påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 25 procent. Källa: SCB.

Byggnads- och köksinredningar

  • Bostadsbyggandet påverkar direkt behovet av byggnadsinredningar och köksinredningar. Leverans och försäljning av fönster och dörrar har båda plussiffror under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020 enligt TMF:s statistik, med en markant ökning gällande export av fönster (+23 procent).
  • Exporten av köksinredningar å sin sida ökade med 12 procent under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. Källa: SCB. Den totala försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 9,6 procent enligt Prognoscentrets rapport.

Möbler

  • Exporten av möbler ökade med 9 procent till 9,6 miljarder kronor under första halvåret 2021. Källa SCB.
  • Exporten av kontorsmöbler ökade med 21 procent till 1,4 miljarder kronor under första halvåret 2021. Källa SCB. Nedgången förra året berodde i hög grad på att det omfattande hemarbetet under pandemin drog ned efterfrågan på möbler för kontorsloka­ler.

Ta även del av TMF:s marknadsrapport 2 2021:
Bostäderna som byggs är inte alltid de som behövs. Och bostäderna som behövs är inte alltid de som faktiskt byggs”
”Höstens omvärldsanalys utforskar alternativen till den kompakta staden baserat på en ny rapport om hållbarhetsprestanda inom olika stadsutvecklingsscenarier.”

TMF i siffror 2 2021 speglar halvåret 2021 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer.
TMF:s marknadsrapport 2 2021 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsmarknadsrapport.


Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.