2021-04-15 05:50Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport: Positiva signaler och en fortsatt stabilisering av ekonomin

Bostadsbyggandet har stått sig bättre än vad många bedömare inledningsvis väntade sig under 2020. Återhämtningen förväntas ske på bred front och framförallt under andra halvåret 2021.

- Coronapandemin har påverkat hela världsekonomin men de dystra prognoserna för 2020 infriades inte fullt ut. Vårens konjunkturbedömningar visar också flera positiva signaler för den nära framtiden och exempelvis bostadsbyggandet står sig bättre än befarat. Även för våra företag inom bygginredningar och möbeltillverkning finns anledning för en försiktig optimism, säger David Johnsson, vd på TMF. 

Bostadsbyggandet

- Levererade småhus av trä ökade med 4 procent till nästan 5 000 småhus under 2020. Källa TMF:s marknadsstatistik

- Levererade lägenheter i flerbostadshus med stomme i trä ökade med 18 procent till 4 500 lägenheter under 2020. Källa TMF:s statistik

 - Det totala bostadsbyggandet (avser påbörjade bostäder samtliga material) ökade med 6 procent under 2020 till 51 550 bostäder enligt preliminära siffror från SCB.

- Påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 10 procent enligt preliminära siffror från SCB och påbörjade småhus minskade med 7 procent.

 

Byggnadsinredningar

- Bostadsbyggandet påverkar direkt behovet av byggnadsinredningar och köksinredningar. Leveranserna för fönsterluft, dörrar och trappor har i stort sett varit oförändrade under 2020 jämfört med 2019 enligt TMF:s statistik och försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 3 procent till 5,5 miljarder kronor under 2020 enligt Prognoscentrets rapport.

 

Möbler

- Exporten av möbler minskade med 3 procent till 18 miljarder kronor under 2020. Källa SCB.

- Exporten av kontorsmöbler minskade med 5 procent till 2,6 miljarder kronor under 2020. Källa SCB.

 

Arbetsskadestatistik
- Preliminära siffror från Arbetsmiljöverket visar att arbetsolyckorna inom trävaru- och möbeltillverkningen har minskat under 2020. En trolig orsak är de åtgärder som vidtagits som en följd av den pågående covid-19 pandemin. Förlorad kontroll över maskin, handverktyg, föremål och olika transportutrustningar står för över 50 procent av alla olyckor.

 

TMF i siffror 1 2021 speglar helåret 2020 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher samt innehåller ett avsnitt om löneutveckling och åldersstruktur för anställda i TMF:s medlems-företag. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer.


TMF:s marknadsrapport 1 2021
 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.

 

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsmarknadsrapport.


Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81,
sophie.hammarskjold@tmf.se  


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.