2020-10-15 08:47Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar marknadsrapport och TMF i siffror: ”Trots att läget i ekonomin fortfarande är allvarligt har de tidigare mörka prognoserna ljusnat något”

null

Konjunkturen för byggbranschen har under hösten stabiliserats, enligt TMF:s marknadsrapport.

Höstens konjunkturgenomgång pekar på en viss stabilisering av ekonomin efter vårens stora nedgång och oklara framtidsutsikter. Trots att läget i den svenska och globala ekonomin fortfarande är allvarligt har de tidigare mörka prognoserna ljusnat något. Bostadsmarknaden har som helhet haft en positiv utveckling i form av att aktiviteten och priserna har ökat och antalet påbörjade bostäder har inte fallit nämnvärt.

Det totala bostadsbyggandet ökade med 6 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019 enligt den senaste statistiken från SCB, visar TMF i siffror. Samtidigt uppvisade branschgruppen dörrar och fönster en försiktig ökning av omsättningen med två respektive en procent, medan försäljningsökningen för trappor uppgick till 4 procent.

Möbelindustrin visade en inte oväntad svag utveckling; den totala exporten minskade under perioden med 4 procent, att jämföra med en ökning med 11 procent samma period 2019. Exporten av kontorsmöbler minskade under perioden med 12 procent. Förändringen kan med största sannolikhet förklaras med Covid 19-situationen.

- Sammantaget har våra branscher klarat krisen väl. Situationen ser nu ljusare ut även om det är för tidigt att blåsa faran över, säger David Johnsson, vd på TMF, och fortsätter: det ökande bostadsbyggandet är en positiv framtidssignal för samtliga våra branscher.

TMF i siffror 2 2020 innehåller branschstatistik från årets första halvår medan TMF:s marknadsrapport 2 2020 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggsektorn.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror resp. tmf.se/tmfsmarknadsrapport.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler