2011-06-23 09:41Pressmeddelande

TMF tar plats i Japan-delegation

Inget beslut angående Sveriges samlade anbud men däremot tar Trä- och Möbelföretagen en ”tung” plats i en expertdelegation som åker till Japan efter midsommar. TMF:s representant blir Anders Rosenkilde, projektledare för branschorganisationens nödbostadsinitiativ.
Katastrofen i Japan har resulterat i att Japan står inför den stora utmaningen att återuppbygga hela byar och delar av städer längs en uppskattningsvis 500 kilometer lång kuststräcka. Utöver att visa solidaritet vill nu Sverige bidra med expertis inom hållbart byggande.

Exportrådet och den svenska ambassaden i Tokyo har av regeringen initialt fått i uppdrag att arrangera en expertdelegation inom hållbart byggande till Japan i slutet av juni. Delegationen kommer att bestå av representanter för branschorganisationer, myndigheter, svenska företag samt potentiella japanska partners och ledas av Sveriges ambassadör i Tokyo, Stefan Noreén. Resan samt en omfattande studie är sedan tänkt att utgöra grund för en affärsmannadelegation till Japan till hösten.

Tid: 28-30 juni
Resplan: Tokyo, Fukushima samt Sendai

Syftet med expertdelegationen är att:
• På plats i Japan få information om status i återuppbyggandet och förstå tidsplaner samt övergripande mål i olika prefekturer.
• Inhämta kunskap om de japanska kraven inför återuppbyggnaden av bostäder och stadsdelar.
• Undersöka hur svensk kunskap och teknologi kan bidra i återuppbyggnaden av energieffektiva, miljövänliga och ändamålsenliga byggnader och stadsdelar.

Den svenska delegation kommer att träffa ledande personer från myndigheter, organisationer och företag i Tokyo, Fukushima och Sendai.

- Syftet med TMF:s deltagande i exportdelegationen är att bereda mark för ökad export av svenskt hållbart byggande av trähus. Detta är välbehövligt eftersom lånetak, räntehöjningar och fördyrande byggregler minskat efterfrågan på hemmamarknaden, säger Anders Rosenkilde, TMF.


För mer information, kontakta:
• Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling TMF
08- 762 72 28, anders.rosenkilde@tmf.se

FAKTA: Trä- och Möbelföretagen är en av de organisationer som engagerat sig för temporära bostäder i det katastrofdrabbade Japan. TMF lät efter möte med UD, Exportrådet och japanska ambassaden rita ett enkelt litet parhus att användas som temporär bostad i Japan. Ritningen på huset skickades ut till medlemmarna veckan före påsk för att så småningom landa i ett samlat svenskt anbud, med kapacitet att bygga cirka 5 000 temporära bostäder. Anbudet skickades in till MLIT (ministeriet i Tokyo) på annandag påsk. Ett samlat anbud ligger för beslut hos de drabbade regionerna, men besluten har försenats pga stora inhemska problem.

Tidigare pressmeddelanden:
1 juni 2011 - http://www.tmf.se/web/Inhemska_problem_forsenar_Japan-anbud.aspx
4 maj 2011 - http://www.tmf.se/web/Stort_intresse_for_nodbostader_i_Japan.aspx


Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler