2008-06-02 15:05Pressmeddelande

TMF lämnar ny prognos för svensk bostadsproduktion: Nedgång eller tillfällig svacka i bostadsbyggandet?

Den makroekonomiska situationen har försvagats sedan i höstas. Samtidigt ser grundförutsättningarna för bostadsbyggandet fortsatt goda ut. De senaste signalerna pekar mot att byggandet börjat bromsa in och frågan är om detta är en nedåtgående trend eller en tillfällig svacka. Detta analyseras i en prognos framtagen av trähusindustrins branschorganisation Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, i samarbete med Prognoscentret AB.


Antalet påbörjade bostäder ligger nu på en nivå på ca 35 000 bostäder per år, med hänsyn tagen till sk Odellplattorna som gav den missvisande ökningen 2006. Detta är den byggtakt som behöver hållas för att hålla dagens bostadsbestånd intakt.

Eva Hörwing som är ny chef för verksamhetsområde Bygga inom TMF anser att det är viktigt att den nivån inte sjunker utan snarare ökar med hänsyn till det stora underliggande behov som finns av nya bostäder, inte minns i tillväxtområden;

- Vi upplever att det finns en stor förbättringspotential hos landets kommuner när det gäller att snabba på och förenkla processer kring marktilldelning och bygglovsförfarande, säger Eva Hörwing och konstaterar att bristen på byggbar mark är hot mot tillväxten framför allt i de mest expansiva regionerna.

Prognosen "Bostadsbyggandet i Sverige" har tagits fram av Prognoscentret AB på uppdrag av TMF, och är ett komplement till den månadsvisa statistikredovisningen för småhusbyggandet.

- Småhusbyggandet står för nästan hälften av bostadsbyggandet i Sverige och det är viktigt för trähusindustrin att göra egna bedömningar av förväntad utveckling avseende nybyggnationen av småhus och flerbostadshus, kommenterar Eva Hörwing. Därför har vi tagit fram den här analysen där vi tittar specifikt på förutsättningar för småhusbyggandet.

Analyserna fördelas på småhus och flerbostadshus på riksnivå och visar den förväntade utvecklingen för byggandet till och med 2010. Prognosen uppdateras 2 gånger per år. Prognosen "Bostadsbyggandet i Sverige" bifogas detta pressmeddelande, den finns
också att ladda ner på TMF: s webbplats, www.tmf.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Hörwing, chef Bygga tfn 070-712 36 21, e-post eva.horwing@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef tfn 08-762 72 73 e-post susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler