2006-12-19 14:05Pressmeddelande

Startskottet går för avtal 07

Trä- och Möbelindustriförbundet är först ut när avtalsförhandlingarna drar i gång på riktigt, idag utväxlas de första yrkandena för avtalsrörelsen 2007 när TMF växlar bud med Skogs- och Träfacket. Flexibla lösningar som är lokalt anpassade är den huvudsakliga inriktningen, och avskaffandet av arbetstidsförkortning den viktigaste frågan när arbetet med att ta fram ett modernare kollektivavtal anpassat för en konkurrensutsatt, globaliserad värld påbörjas.

Den träförädlande industrin är i huvudsak belägen på minde orter och har ofta stor betydelse för sysselsättningen på orten, direkt eller indirekt. Avtalsförhandlingarna 2007 berör ca 30 000 löntagare och 750 företag i trä- och möbelindustrin. Placeringen i glesbygd till trots är den svenska trä- och möbelindustrin verksam på en global marknad och konkurrensen från andra länder stenhård. Målet med det nya avtalet är att stärka de svenska företagen i den ökande internationella konkurrensen och därigenom främja välfärd och sysselsättning.

– I våra viktigaste konkurrentländer är tendensen att arbetstiden förlängs, säger David Johnsson, Förhandlingschef på Trä- och Möbelindustriförbundet, och menar att arbetstidsförkortning tillhör en svunnen tid. Flexibilitet kommer att vara en avgörande egenskap hos framtidens industriföretag, den globala ekonomin sätter krav på följsamhet hos industrin, och då är det självklart att företagen bara vill betala för arbetad tid.

En av industrins viktigaste uppgifter framöver för att bibehålla en konkurrenskraftig position är att attrahera ny arbetskraft och ungdomar. TMF föreslår att ett lärlings/utbildningsavtal inrättas och att detta skall ligga under partsgemenensamt ansvar.
– Vår industri har ett stort behov att kunna rekrytera nya medarbetare, och då behöver vi ha lägstalöner som gör att vi kan ta emot dem och ge dem en bra start på yrkeslivet, förklarar David Johnsson och ser inte något utrymme för höjningar av lägstanivåerna.

Ett av syftena med kollektivavtal är att skapa arbetsfred och fastställa spelregler, därför är ett av TMF: s krav att fredsplikten skall respekteras.
– Företagen måste försäkras om att de ingångna avtalen efterlevs, fredsplikten är en grundbult i kollektivavtalet som skall värnas, avslutar David Johnsson.

För mer information kontakta:
David Johnsson, Förhandlingschef TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
Susanne Rudenstam, Information, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, möbler, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler