2006-12-13 09:37Pressmeddelande

Rättsligt tveksamma stridsåtgärder när facket trappar upp konflikten

Skogs & Träfacket tar till tveksamma stridsåtgärder när avtalskonflikten i Smålandstenar trappas upp.

Bakgrunden till konflikten i Smålandsstenar är att två pallfabriker har avböjt att skriva kollektivavtal av religiösa skäl. Nu varslas om sympatiåtgärder som kan komma att omfatta alla sågverk och företag inom träindustrin – detta trots att religiös grund för ett ställningstagande skyddas av Europakonventionen. Vidare finns det avtal inom området och alltså borde fredsplikt råda.

Europakonventionen, som gäller som lag i Sverige, skyddar både enskilda och organisationers religionsfrihet. Det innebär också att stridsåtgärder inte heller får kränka denna religionsfrihet. Bakgrunden till konflikten i Smålandsstenar är att två pallfabriker har avböjt att skriva kollektivavtal av religiösa skäl. Det har dock konstaterats att inte heller någon av de anställda är medlemmar i Skogs- och Träfacket, och att de anställda har väl så goda villkor som kollektivavtalet ger. Dessutom saknas fackligt intresse bland personalen och ingen bland de anställda har efterfrågat stridsåtgärderna.

– Konflikten visar att de fackliga sympatiåtgärderna inte står i rimlig proportion till stridsfrågans betydelse och till hur företagen, tredje man eller allmänintresset kan drabbas. Åtgärderna ligger helt utanför de varslade företagens kontroll och de har ingen möjlighet att påverka utgången, rent konkret kan facket med minimal egen insats driva ett företag i konkurs utan att det kostar dem en krona, konstaterar David Johnsson, Förhandlingschef på Trä- och Möbelindustriförbundet.

– Våra medlemmar följer lag och avtal. De har genom kollektivavtal köpt arbetsfred, och om denna inte garanteras, varför skall de då teckna kollektivavtal? frågar sig David Johnsson och menar att företagen har betalt för en trygghet de inte får.

– Fredsplikten är en grundbult i kollektivavtalet och den måste värnas, om fredsplikten urholkas innebär det att även företag och medarbetare som kommit överens och har gällande kollektivavtal drabbas, avslutar David Johnsson.


För mer information kontakta:

David Johnsson, Förhandlingschef TMF,
070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se

Susanne Rudenstam, Information,
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler