2013-03-19 15:29Pressmeddelande

På väg mot säkrare bygg-, trä- och möbelindustri

Arbetsmiljöverket har rapporterat om brister i arbetsmiljön på små byggföretag i Sverige. Behovet av ökade kunskaper om arbetsmiljö och en ökad medvetenhet om säkerhetsriskerna hos företagen lyftes fram. Inom arbetsgivarorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Trä- och Möbelföretagen har vi redan identifierat samma behov och arbetar intensivt med dessa frågor.

Arbetsmiljöverket påpekar allvarliga brister i arbetsmiljön på små byggföretag i Sverige och pekar på ett behov av ökade kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsrisker hos företagen. Inom arbetsgivarorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Trä- och Möbelföretagen har vi identifierat samma behov och arbetar redan intensivt med dessa frågor. Vi arbetar proaktivt med utbildningar och information, vi följer utvecklingen inom forskning och gällande lagstiftning, och vi bistår också våra medlemsföretag med individuell rådgivning. Samtliga insatser syftar till att höja kunskapsnivån och att öka engagemanget i säkerhetsfrågorna hos företagsledning och arbetstagare. 

- Alla måste vilja, våga och välja att visa säkerhet! Men det är chefen på en arbetsplats som lägger grunden till en bra säkerhetskultur genom att bestämma och visa vilka attityder och vilket beteende som ska gälla, det slår Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljöjurist hos Sveriges Byggindustrier, BI, fast. Det är viktigt att skapa ett positivt engagemang kring säkerhetsfrågorna, och att uppmuntra rätt säkerhetsbeteende, men även att korrigera och avbryta fel säkerhetsbeteende.

Framgångsrikt säkerhetsarbete är förankrat på högsta ledningsnivå och skapas genom samarbete. På arbetsplatsen måste alla medarbetare hjälpas åt för att skapa en bra arbetsmiljö, och var och en måste förmås att tänka på sitt eget skyddsansvar och ta det på allvar.

- Dessutom lönar det sig att arbeta strategiskt med säkerhetsarbete. Ordning och reda ger färre avbrott och mindre spill, och en säker arbetsplats skapar tillit mellan medarbetare. Det visar sig också i resultatet, kommenterar Martina Hallgren, arbetsmiljöexpert hos Trä- och Möbelföretagen, TMF.

BI och TMF deltar även i en partsgemensam satsning i Prevents regi för att komma till rätta med olycksfall och arbetsmiljöbrister inom bygg, trä, och möbelbranschen. Det syftar till att öka säkerhetsmedvetenheten hos företagsledning och medarbetare. I fokus för säkerhetssatsningen ligger företag inom branscherna bygg, trä och möbeltillverkning, och då främst små och medelstora företag.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Gottschalk Dieden, Jurist BI Arbetsmiljö tfn: 072-511 63 11
e-post charlotta.gottschalk-dieden@bygg.org

Martina Hallgren. Arbetsmiljöexpert TMF, tfn 072-201 72 02
e-post: martina.hallgren@tmf.se  


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler