2021-03-16 10:24Pressmeddelande

Ökad småhusprognos i årets första Trähusbarometer: ”Stark efterfrågan och underliggande bostadsbrist slår igenom i statistiken”

Trähusbarometern  1 2021.Trähusbarometern 1 2021.

Prognosen för påbörjade småhus för 2021 är 10 500 - en justering jämfört med prognosen från september 2020 på 9 500 småhus. Småhusbyggandet hålls dock fortsatt tillbaka av brist på tomtmark, kreditrestriktioner samt ett oförutsägbart regelverk. För lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är prognosen 5 112 lägenheter för 2021. Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

 

TMF:s prognos för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen.

Enligt Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, utgör bristen på tomtmark och byggrätter, tätt följt av kreditrestriktioner samt framförallt nivån på bolånetaket fortsatt ett hinder för en ökad nyproduktion. 

- Det senaste året har utbud och efterfrågan på småhus kommit ytterligare i otakt; allt fler har sett fördelarna med att bo i småhus när hemarbete blivit vanligare under pandemin. 

- Bristen på tomtmark och byggrätter, för framförallt enfamiljshus, är ett stort problem som vi ser att kommuner idag inte kan hantera och där krävs en attitydförändring, säger Gustaf Edgren och fortsätter: Bostadsproducenter vittnar om att bankerna det senaste året visat på större medgörlighet vid bostadsköp, mycket tack vare finansinspektionens temporära kreditlättnader som också bidragit till den justerade prognosen.

Uppgång för flerbostadshusbyggande i trä
Enligt TMF:s statistik levererades under 2020 totalt 4 485 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 18 procent jämfört med 2019.

Prognosen för 2021 är 5 112 levererade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä, vilket säger att leveranserna för innevarande år kommer att öka med 14 procent jämfört med 2020.

- Om vi ska klara av att möta behov och efterfrågan på rimliga villkor och samtidigt bygga hållbara samhällen måste den industriella tillverkningen ges bättre förutsättningar. Det behövs snabbare processer för lantmäteriförrättningar, ett enhetligt nationellt tolkat regelverk och betydligt mer detaljplanerad mark att bygga bostäderna på, avslutar Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil eller på tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2021.

 

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

 

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19,
yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

 

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.