2012-04-24 09:25Pressmeddelande

Nytt nummer av Trähusbarometern: Botten nådd för trähusindustrin?

null

Trähusindustriin på väg upp?

Orderingången för trähus visar en svag uppgång under mars med en ökning med 5 % jämfört med mars 2011. Det visar Trä- och Möbelföretagens nya Trähusbarometer. Samtidigt har det totalt under de senaste 6 månaderna visats en ackumulerad minskning med 24 % jämfört med förra året för samma period. Prognosen på 5 000 påbörjade småhus ligger fast för 2012.

- Vår bedömning är att nedgången nu har bottnat och att vi skönjer en svag uppgång, säger Leif G Gustafsson, vd i TMF. Vi är nu nere på oerhört låga nivåer, så här få småhus har aldrig tidigare byggts i Sverige.

TMF står fast vid prognosen 5 000 påbörjade småhus under 2012, främst på grund av den låga orderingången och få beviljade bygglov. De största orsakerna till den låga orderingången är bolånetaket, de försämrade lånevillkoren, otryggheten som den finansiella oron i världen skapar, samt bristen på en sund och långsiktig bostadspolitik. Osäkerheten i världsekonomin och avsaknaden av aktiv svensk bostadspolitik medför att det inte finns rimlig grund att göra en prognos för 2013.

- De senaste 20 åren har vi byggt ungefär hälften så många bostäder per capita jämfört med Norge, Danmark och Finland. Vi har en brist på 250 000 lägenheter i Sverige, en brist som bara växer så länge vi inte bygger fler bostäder, avslutar Leif G Gustafsson.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 28 trähusföretag som är medlemmar i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. För småhus står monteringsfärdiga trähus för ungefär 80 procent av den totala marknaden.

Nästa Trähusbarometer släpps den 28 augusti 2012.

För mer information vänligen kontakta:

Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler