2012-08-28 09:56Pressmeddelande

Nytt nummer av TMF Trähusbarometer: Prognos för nybyggnation av småhus sänks ytterligare.

null

Orderingången för småhus visar en minskning under första halvåret. Den ackumulerade orderingången minskade med 16 % gentemot samma period förra året. För juli månad var minskningen 10 %. Det visar TMF: s nya Trähusbarometer. TMF sänker prognosen från i våras till 4 500 påbörjade småhus för 2012.
- Vår bedömning är att nedgången nu fortsätter, och att de tecken på uppgång vi såg tidigare under året helt har raderats ut, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF. Vi är nu nere på oerhört låga nivåer, så här få småhus har aldrig tidigare byggts i Sverige. Enligt färska siffror från SCB minskade antalet påbörjade småhus med 53 % under första halvåret 2012 gentemot samma period förra året.

Prognosen på 4 500 påbörjade småhus baseras på den låga orderingången och minskat antal beviljade bygglov. De största orsakerna till den minskande orderingången är försämrade kreditvillkor ihop med bolånetaket, samt den finansiella oron i världen. Dessutom saknas en aktiv svensk bostadspolitik. Inga tecken på uppgång i bostadsbyggandet syns under året varför en fortsatt nedgång är sannolik. Prognosen för 2013 är att byggnation av 4 000 småhus påbörjas.

- Effekterna av den obefintliga svenska bostadspolitiken är dramatiska. De senaste 20 åren har vi byggt ungefär hälften så många bostäder per capita jämfört med Norge, Danmark och Finland. Vi har en brist på 250 000 lägenheter i Sverige, en brist som bara växer så länge vi inte bygger fler bostäder, avslutar Leif G Gustafsson.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 28 trähusföretag som är medlemmar i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. För småhus står monteringsfärdiga trähus för ungefär 80 procent av den totala marknaden.

Nästa Trähusbarometer släpps den 20 november 2012.

För mer information vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler