2013-01-29 11:38Pressmeddelande

Ny Trähusbarometer: Ingen ökning i sikte

null

Trä- och Möbelföretagen står fast vid prognosen 4 000 påbörjade småhus under 2013. Orderingången ligger på en fortsatt rekordlåg nivå. Trots att minskningen av orderingången nu planar ut syns ingen ökning. De viktigaste orsakerna till den låga orderingången är fortsatt dåliga finansieringsalternativ samt det osäkra ekonomiska läget. Därtill saknas en sund och långsiktig bostadspolitik.

- Orderingången minskar inte längre, den har planat ut men på en mycket låg nivå. Det som är bekymmersamt och det som ligger till grund för prognosen är att ingen uppgång skönjs. Det finns inget i förutsättningarna för ett ökat byggande som har förbättrats under året, vi efterlyser fortfarande en aktiv och långsiktig politik för svenskt bostadsbyggande, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden. Under juli–december 2012 minskade det totala ackumulerade värdet för orderingången inklusive export med 16 procent jämfört med 2011. Värdet för december 2012 visar en förändring med -19 procent i jämförelse med december 2011.

FAKTA: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie och det totala ordervärdet för de senaste sex månaderna. Trähusbarometern innehåller också en prognos för trähusbyggandet av småhus. Trähusbarometern baseras på intervjuer med medlemsföretagen i TMF Trähusgrupp.

Enligt SCB:s statistik påbörjades 14 700 bostäder de tre första kvartalen i år, varav 3 500 småhus. Siffror för helåret publiceras den 21 februari 2013.

Nästa Trähusbarometer släpps den 30 april 2013.

För mer information kontakta gärna:

Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler