2013-04-29 13:54Pressmeddelande

Ny Trähusbarometer: 2013 - ett förlorat år

Orderingången för svensk trähusindustri ligger på en fortsatt rekordlåg nivå även om minskningen nu planat ut. Dock syns ingen ökning, och prognosen på 4 000 påbörjade småhus ligger fast under 2013. De viktigaste orsakerna till den låga orderingången är fortsatt dåliga finansieringsalternativ, det osäkra ekonomiska läget samt brist på byggbar mark. Därtill saknas en sund och långsiktig bostadspolitik.

-  Orderingången ligger fortsatt på stabil men mycket låg nivå, och vår bedömning är att antalet påbörjade hus kommer att stanna vid ca 4 000. Situationen är bekymmersam, inte bara för trähustillverkarna, utan även för leverantörsledet där tillverkare av kök, badrum och andra insatsvaror nu på allvar känner av det usla marknadsläget, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

-  Därtill behöver vi ha en ny diskussion om finansieringsmöjligheter för nyproduktion av bostäder. Bankernas stresstester av kunders betalningsförmåga med orealistiska räntenivåer, och osakliga driftskostnadskalkyler som inte tar hänsyn till modern byggteknik, är stora stötestenar, avslutar Gustaf Edgren.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 28 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

De senaste sex månaderna, oktober 2012–mars 2013, minskade det totala ackumulerade värdet för orderingången inklusive export med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Värdet för mars 2013 visar en förändring med -26 procent i jämförelse med mars 2012.

FAKTA: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie och det totala ordervärdet för de senaste sex månaderna. Trähusbarometern innehåller också en prognos för trähusbyggandet av småhus. Trähusbarometern baseras på intervjuer med medlemsföretagen i TMF Trähusgrupp.

Enligt SCB:s statistik påbörjades 20 050 bostäder 2012, varav 4 750 småhus.

Ladda ner och läs hela publikationen.
Nästa Trähusbarometer släpps den 27 augusti 2013.

För mer information; kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler