2014-05-27 08:36Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 7 000

null

Foto: Fiskarhedenvillan

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp från 6 500 till 7 000 för 2014. Den positiva trenden står sig och det är orderingången för trähusindustrin som stigit markant, med 25 procent, jämfört med samma period från föregående år.

- Det vi ser nu är en fortsättning på det trendskifte som vi endast med förstoringsglas kunde skönja i höstas. Efterfrågan är betydligt större än för ett år sedan och står sig trenden i några år till har vi en stabilare bransch med utvecklingspotential, säger TMF:s Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB om utfallet i tidigare perioder, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt senaste statistiken från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under första kvartalet 2014 till 1 550 stycken, vilket är 16 procent fler än samma period 2013. Det totala utfallet för 2013 var enligt SCB:s senaste uppdatering 6 200 påbörjade småhus. Det ackumulerade orderingångsvärdet, inklusive export, för TMF:s medlemsföretag ökade med 25 procent under de senaste sex månaderna jämfört med samma period föregående år.

- Dagens situation ser annorlunda än för ett år sedan. Vi har en mer sansad ekonomisk situation i Europa och det finns också hopp om ett stopp för kommunala särkrav - betydelsefulla frågor för den industriellt tillverkande husindustrin. De viktigaste frågorna att lösa nu är bostadsfinansiering och tillgång på byggbar mark i storstadsregionerna, säger Gustaf Edgren.

Nästa Trähusbarometer släpps den 27 augusti 2014.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler