2014-08-27 09:02Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

null

/Foto: Sävsjö Trähus

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7 000 för 2014. Den svagt positiva trenden kvarstår men andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå.
- Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, säger TMF:s Gustaf Edgren.


Enligt Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin, har andelen påbörjade småhus aldrig varit lägre sett till det totala bostadsbyggandet.

- Står sig aktuella prognoser, som säger 40 000 påbörjade bostäder 2014, är det bra - däremot är nuvarande fördelning skev. Eftersom 7 av 10 anser att villa- och radhusboende är den mest attraktiva boendeformen, är denna låga nivå inte hållbar. Rätt byggt med spårbunden kollektivtrafik är rad- och småhusområden en given del av den moderna hållbara storstadsbebyggelsen med små miljömässiga avtryck, säger han.

TMF:s medlemsföretag menar att det relativt låga bostadsbyggandet av småhus framförallt är orsakat av finansiella hinder och tillgång på attraktiv byggbar mark.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt lämnad statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under första halvåret 2014 till 3 550 stycken, vilket är 11 procent fler än samma period 2013. Det ackumulerade orderingångsvärdet, inklusive export, för TMF:s medlemsföretag ökade med 22,5 procent under de senaste sex månaderna jämfört med samma period föregående år.
TMF:s prognos för antal påbörjade småhus är oförändrad och ligger kvar på 7 000 påbörjade småhus för 2014. Prognosen för 2015 är 7 500 hus. 

Nästa Trähusbarometer offentliggörs den 2 december 2014.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt cirka 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler