2015-05-26 08:51Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 500

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebär en höjning med 500 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern i mars.
- Även om framtiden ser bra ut så är prognosen bräcklig. Det finns en oro hos småhusföretagen försämrade finansiella villkor, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin på TMF.

Den positiva orderingången har fortsatt gynnats av rådande ränteläge samt ett underskott av bostäder i stora delar av Sverige. Samtidigt fortsätter finansiella begränsningar som bolånetak samt bristen på detaljplanerad mark för framförallt småhus att begränsa utbudet i Sveriges tillväxtregioner.

- Det ägda boendet har länge plågats av bolånetaket, och ett trubbigt utformat amorteringskrav för nya bostadslån kommer att få negativa konsekvenser - inte bara för småhusbranschen utan för hela bostadssektorn. Ska produktionen kunna stå sig långsiktigt, med balans mellan utbud och efterfrågan, måste övergripande regelförenklingar komma till stånd samt ett större utbud av detaljplanerad mark., säger Gustaf Edgren.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under första kvartalet 2015 till 2 050 stycken, en ökning med 24 procent jämfört med samma period 2014. Orderingången de senaste sex månaderna, november 2014 t.om april 2015, ökade med 34 procent jämfört med samma period föregående år för TMFs trähusföretag.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras den 26 augusti 2015.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar trähus, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler