2015-08-27 08:33Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF); Trähusbarometern: Oförändrad prognos trots ökad orderingång

null

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 9 500 för 2015, det vill säga samma siffra som senaste Trähusbarometern i maj.
- Nuläget ser visserligen stabilt ut och orderingången vittnar om en uppgång men den är inte tillräcklig för att höja prognosen. Andra faktorer som finansiella oklarheter och otillräckligt med detaljplanerad mark för småhus utgör ett hinder, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

Husförsäljningen gynnas fortsatt av det låga ränteläget och underskottet av bostäder i allmänhet, i synnerhet småhusbebyggelse, bidrar till en stark efterfrågan. Det räcker dock inte till en höjd prognos enligt TMF.

- Ska produktionen kunna öka, med bättre balans mellan utbud och efterfrågan, måste övergripande, långsiktiga regelförenklingar komma till stånd. Det gäller också att vilja bygga det folk vill ha och vi vet att småhus är den i särklass populäraste bostadsformen, säger Gustaf Edgren.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under första halvåret 2015 till 4 700 stycken, en ökning med 24 procent jämfört med samma period 2014. Orderingången de senaste sex månaderna, februari 2015 t.om juli 2015, ökade med 32 procent jämfört med samma period föregående år för TMF:s trähusföretag.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras den 1 december 2015.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar trähus, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler