2015-12-01 07:51Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF); Trähusbarometern: Prognoshöjning med reservation

null

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus höjs från 9 500 till 10 000 för 2015, medan prognosen för 2016 sätts till 10 500 småhus.
- Att inte prognosen för nästa år är högre med nuvarande orderingång beror till stor del på utdragna kommunala bygglovsprocesser och bristen på tomtmark, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling trähus och bostadspolitiska frågor på TMF.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under de tre första kvartalen 2015 till 6 800 stycken, en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2014. Orderingången de senaste sex månaderna, maj-oktober 2015, ökade med 26 procent jämfört med samma period föregående år för TMF:s trähusföretag.

- Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och i småhusbebyggelsen finns det en stor potential att bygga ikapp bostadsbristen. Men bristen på detaljplanerad mark för småhus och en för hög kommunal detaljstyrning gör att betydligt färre bostäder byggs än vad som efterfrågas, vilket i förlängningen drabbar småhuskonsumenten. Och på sikt lär bristen på entreprenörer och byggare bli ett ännu större problem, säger Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2016.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar trähus, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler