2021-12-14 07:00Pressmeddelande

Ny rapport visar: Småhusbebyggelse ger 38 % lägre klimatpåverkan än kompakt stadsbebyggelse

Från "TRÄDGÅRDSSTADEN - en hållbar stadsmiljö"- rapportsammanfattning.Från "TRÄDGÅRDSSTADEN - en hållbar stadsmiljö"- rapportsammanfattning.

En omfattande livscykelanalys, baserad på verklig bebyggelse, visar att småhusområden ger betydligt lägre klimatpåverkan än den typ av kompakt stadsbebyggelse som dominerat bostadsbyggandet de senaste decennierna. Småhusområden är 38 % bättre per invånare, vilket bl a beror på större inslag av trä och lägre inslag av betong och gips. När det gäller ekosystemtjänster är småhusområdena 123 % bättre per invånare. 

Resultaten är bostadspolitiskt intressanta eftersom en stor majoritet av hushållen i preferensundersökningar säger sig helst vilja bo i småhus, samtidigt som kommunerna valt att - via planmonopolet - styra bostadsbyggandet i motsatt riktning och motiverat detta med markbrist och miljöargument. Endast 20 % av nyproduktionen har de senaste åren utgjorts av småhus, vilket är en av Europas lägsta nivåer. I absoluta tal är nyproduktionen av småhus i Sverige de senaste åren den lägsta på 100 år.  

- Eftersom det är väl känt att småhusområden har fördelar vad gäller social och ekonomisk hållbarhet är det glädjande att de nu också visar sig vara bäst vad gäller ekologisk hållbarhet och då särskilt klimatpåverkan, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

- Det råder nu akut brist på småhus och priserna har stigit kraftigt. Det är uppenbart att det är kommunerna som blockerar att de bostäder som både är mest hållbara och mest önskade av hushållen kan byggas i tillräcklig omfattning.

Fakta om undersökningen 
Jämförelsen i rapporten baseras på riktiga hus som finns på marknaden och en tänkt placering i en kranskommun i Stockholms län. Husen är en 1,5-plansvilla på 150 kvm, en tvåplansvilla på 175 kvm och ett radhus på 120 kvm i trädgårdsstaden (totalt 476 byggnader) samt 18 kvarter med 4 flerbostadshus på 4–6 våningar (byggda som kvarteret Blå Jungfrun i Stockholm). 

Stadsdelarna är utformade så att resultaten ska bli jämförbara vad gäller tjänster och anläggningar i området, standarden på transportinfrastrukturen, grönytefaktor m.m. Som utgångspunkt i utvärderingarna har Sweden Green Building Councils hållbarhetscertifieringssystem CityLab använts. Utsläppen av växthusgaser har utvärderats med livscykelanalys. För ekosystemtjänster har underlag från bl a Boverket använts. 

Ta del av sammanfattningar samt hela rapporten
tmf.se/tradgardsstaden   

Om hushållens bostadsönskemål:
tmf.se/branschutveckling/branschprojekt/bygg-fler-smahus/7-av-10-vill-bo-i-smahus/ 

Om bristen på småhus:
sbab.se/1/om_sbab/press/arkiv_publicering/bomarknadsnytt/2021-09-17_bomarknadsnytt_nr_3_2021.html 

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information och frågor om rapporten, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Agneta Persson, Anthesis, agneta.persson@anthesis.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.