2007-12-14 10:10Pressmeddelande

Ny rapport: Stöd till biobränsle hinder för bokhyllan Billy

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, presenterade idag en rapport som visar att statens subventioner till eldning av industriell träråvara tydligt har snedvridit konkurrensen på marknaden för skogsråvara. Den växande svenska trä- och möbelindustrin, som genererar större export än både järnmalm och pappersmassa tillsammans, riskerar därmed att bromsas i sin utveckling.

En analys av konsultföretaget Pöyry visar att efterfrågan på ved från skogsindustrin beräknas öka med 9 miljoner m3 fram till 2010. Energisektorn kommer att stå för 75 procent av den ökningen. Subventionerna har redan ökat energisektorns betalningsförmåga, och den ökade efterfrågan kommer att driva upp priset på träråvara ytterligare. Priset på sågspån har gått från runt 30 kronor 1999 till över 100 kr per m3 idag. Prisökningen får negativa konsekvenser för de företag som tillverkar och använder sig av träskivor, bland dem ingår stora delar av företagen som tillverkar möbler och byggmaterial, till exempel bokhyllan Billy som tillverkas i Kättilstorp.

– I princip hela efterfrågeökningen från energisektorn beror på subventionerna. Miljöpolitiken har givetvis ett gott syfte – att främja användningen av förnyelsebara energikällor – men biverkningarna är att andra branscher som också är beroende av träråvara får problem. En lösning som borde utredas är att istället ge subventioner för eldning av icke-industriell träråvara, menar Eva Hörwing, vd för träskivetillverkaren Byggelit.

Beräkningar visar att de investeringar som väntas utebli på grund av konkurrensen om råvara värderas till nära 3 miljarder kronor, investeringar som skulle skapa många nya arbetstillfällen i framför allt glesbygd.

– Trä- och möbelindustrin omsätter 60 miljarder och är viktig för svensk ekonomi. Det är konstigt att skattefinansierade subventioner av eldning av vår viktiga råvara nu leder till att denna industri inte kan konkurrera på lika villkor med bioenergisektorn. Syftet med bioenergi var från början att använda restprodukter från skogsbruk och industri, idag används allt mer industriell träråvara på grund av utformningen regeringens elcertifikatsystem, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Slutsatserna i rapporten är att regeringen bör se över elcertifikatsystemen för att i högre utsträckning premiera eldning av icke-industriell träråvara och återvunna träprodukter, samt stimulera utbudet av träråvara ur skogsbruket inom ramen för Skogsstyrelsens riktlinjer.

– Regeringen bör se över sopskatten på hushållsavfall som gör det mindre lönsamt att elda återvunna träprodukter. Det är självklart bättre både för klimatet och statskassan att först tillverka en möbel som förbränns när den är färdiganvänd, menar Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig TMF.

Rapporten kan laddas ner från TMF: s webbplats www.tmf.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig TMF, Tel: 08-762 72 01, e-post: daniel.wennick@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationchef TMF, tfn 08-762 72 73, e-post susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler