2016-09-06 11:34Pressmeddelande

Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

null

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

- Chalmers har sedan lång tid tillbaka bedrivit forskning och utbildning på avancerad nivå inom ämnet träbyggnad men med tiden har forskningsverksamheten minskat. För att kunna bidra till den svenska träbranschens utveckling och för att kunna fortsätta att utbilda civilingenjörer med avancerad kunskap inom träbyggnadsområdet behöver forskningen inom Träbyggnad vid Chalmers tekniska högskola åter byggas upp till en internationellt framstående nivå, säger docent Mario Plos på Chalmers.

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, åtar sig att stötta professuren under en femårsperiod.

- Vi är naturligtvis oerhört glada över Chalmers beslut att inrätta en professur i träbyggnad igen. Träbyggnadsindustrin växer och behovet av forskning och utveckling är stort men också behovet av civilingenjörer med djupa kunskaper om modern träbyggnadsteknik, säger David Johnsson, vd för TMF.

Forskningen ska inriktas på områden som är kommersiellt utvecklingsbara för svensk träindustri. Professuren har också ansvar för att Chalmers även fortsättningsvis ska kunna ge en avancerad fördjupning inom träbyggnadsområdet på hög internationell nivå i civilingenjörsutbildningen, framförallt inom utbildning av konstruktörer för byggindustrin.

- Att se till att den nya generationens arkitekter, konstruktörer och byggare får kunskap om trä och träkonstruktion är en central uppgift i bygget av ett hållbart samhälle. Chalmers beslut att återuppbygga forskningsverksamhet kan också få positiva samordningseffekter i samarbete med andra lärosäten där forskningsverksamhet bedrivs inom området. Ett plus ett kan ibland bli tre, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, 08-762 79 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
Anders Josephsson, kommunikationsansvarig, Sveriges Träbyggnadskansli, 070-0091520 anders.josephsson@trabyggnadskansliet.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

Svenskt Träverkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.
Svenskt Träär en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. 
www.svenskttra.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler