2010-01-01 09:19Pressmeddelande

Ny överenskommelse underlättar för unga i trä- och möbelindustrin

Parterna i trä- och möbelindustrin har enats om en ny överenskommelse för lärlingar. Den syftar till att underlätta för ungdomar och andra personer med ny yrkesutbildning att etablera sig på arbetsmarknaden, samt att säkerställa industrins behov av att rekrytera och behålla kvalificerade unga människor.

Överenskommelsen går ut på att arbetsgivare kan anställa ungdomar och elever under utbildning utan hinder av lagen om anställningsskydds turordningsregler. Dessutom ska lärlingar och elever under utbildning kunna utgöra en egen turordningskrets. Man
ska också ta hänsyn till den enskilde lärlingen eller elevens behov av att kunna fullfölja sin utbildning för att därigenom få fotfäste på marknaden.

— Poängen med avtalet är att individen kan känna sig säker på att få sin utbildning klar i osäkra tider. Industrins attraktionskraft växer i och med detta och blir en större potentiell arbetsgivare, säger Tommy Andersson, avtalssekretare på GS.

Bakgrunden till en särskild lärlingsöverenskommelse är behovet av att underlätta för ungdomar och andra personer med ny yrkesutbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt finns ett stort behov hos företagen att kunna rekrytera och behålla, kvalificerad och välutbildad yngre arbetskraft.

TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark, välkomnar överenskommelsen och betonar att det är viktigt det finns en samsyn kring att säkerställa framtidens kompetensförsörjning och att bidra till ökad trygghet för unga anställda:

— Trots att delar av vår industri har drabbats och kommer att drabbas av konjunkturnedgångar, så kommer företagen att utvecklas och därmed behöva kompetent arbetskraft. Under de kommande åren ser vi ett stort behov av att nyrekrytera arbetskraft, och det är viktigt att vi kan ta emot de unga i vår industri och att de kan stanna och utvecklas.

För mer information vänligen kontakta:
Johanna Arkåsen, informatör GS, 010-470 83 99, johanna.arkasen@gsfacket.se
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61. henrik.smedmark@tmf.se

GS är fackförbundet som organiserar industriarbetare inom skogs-, trä- och grafisk bransch. www.gsfacket.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler