2020-05-18 13:13Pressmeddelande

Handlingsplan för trä- och möbelindustrin: Låt återuppbyggnaden av ekonomin börja i byggsektorn

null

Trä-och Möbelföretagen, TMF, har idag lämnat över en handlingsplan till samtliga riksdagspartier med nödvändiga åtgärder för att trä-och möbelindustri i Sverige ska kunna bidra till återuppbyggnaden av den svenska ekonomin och upprätthålla byggtakten. 

Den rådande Coronapandemin har utdelat ett hårt ekonomiskt slag mot samtliga näringslivssektorer under våren. I respons har regeringen infört flera välkomna stödåtgärder. Dessa åtgärder syftar dock inte till att återstarta den svenska ekonomin, något regeringen nu måste blicka mot.

- Inom trä- och möbelindustrin ser idag 70 procent av företagen en minskad orderingång och uppemot 50 procent har fått tidigare lagda order återkallade. En majoritet av medlemsföretagen i TMF har sett sig tvungna att använda sig av regeringens stödåtgärder. Exempelvis har 74 procent av medlemsföretagen ansökt om nedsatta arbetsgivaravgifter och 36 procent har infört korttidsarbete, säger David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen, och fortsätter:

- Dessutom har 20 procent av företagen inom småhusindustrin redan idag varslat personal eller planerar att göra så. Samtidigt vet vi att för varje nyanställd byggarbetare så anställs ytterligare tre arbetare i närliggande sektorer eller i underleverantörskedjorna.

För att kunna bidra till återuppbyggnaden av ekonomin och för att värna arbetstillfällen i branschen behöver företagen inom trä- och möbelindustrin fortsatta och nya statliga stödåtgärder samtidigt som exempelvis nyproduktionen av bostäder måste fortgå. Här behövs en fortsatt reformerad bostadspolitik. Många statligt eller kommunalt ägda kommersiella fastigheter liksom privatägda fastigheter är i behov av renoveringar och energieffektiviseringar. Låt dessa åtgärder påbörjas nu. Även ett återinfört ROT-avdrag och tidigarelagda upphandlingar skulle bibehålla befintliga och även skapa välbehövliga nya arbetstillfällen i Sverige.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler