2012-10-10 08:53Pressmeddelande

Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin: Minskat byggande präglar sektorn

null

Foto: Skidstahus

Möbelindustrin visar en svag ökning det första halvåret. I övrigt präglas branscherna av ett fortsatt minskat byggande och framförallt en kraftig inbromsning för småhusindustrin. Antalet påbörjade småhus första halvåret minskade till 2 350 st vilket är 53 % färre jämfört med samma period förra året. Byggsektorns inbromsning på totalt 34 % ger minskad försäljning av alla insatsvaror som fönster, dörrar, golv och trappor samt övrigt byggmaterial.

Möbelindustrin håller emot i nedgången och ökar något det första halvåret, en minskad inhemsk konsumtion kompenseras av en ökad export till framför allt de nordiska länderna samt Tyskland. Det är framförallt segmentet kontorsmöbler som står för exporten.

- Det minskade bostadsbyggandet är verkligt bekymmersamt för hela sektorn, säger Leif G Gustafsson, vd för Trä- och Möbelföretagen TMF.

-  Visst är byggnationen till stor del konjunkturellt betingat, men trots att världsekonomin är osäker råder det absolut ingen osäkerhet kring bostadsbristen i Sverige. Vi har redan en bostadsbrist på 250 000 lägenheter, och med en växande befolkning och hårt inflyttningstryck till storstäder och tillväxtregioner blir bristen på bostäder alltmer akut. Därför är vi än mer bekymrade över den obefintliga ambitionen för nationell bostadspolitik.

I TMF i siffror återfinns en aktuell marknadsrapport producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF, se sidan 7. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader. Utvecklingen av byggandet påverkar direkt behovet av möbler och inredning, därav kopplingen mellan byggande och boende. Den övriga statistiken sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad, jämförande statistik och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer speglar första halvåret 2012.

Ladda ner och läs senaste numret (bifogat)

Besök även TMF i siffror; www.tmf.se/tmfisiffror.

För mer information vänligen kontakta:
Yvonne Identeg, statistik, marknadsdata TMF, tfn 08-762 72 19
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler