2007-09-27 13:12Pressmeddelande

Framsteg för skogs- och träindustrins branschforskningsprogram: Nya forskningsprojekt kan få stor betydelse för trä- och möbelindustrin

Energieffektiva trähus, rationell förädling av lövvirke och optimering i såglinjer. Det är några forskningsämnen som är aktuella i det forskningsprogram som Vinnova, Skogsindustrierna och TMF tillsammans genomför.

– I programmet finns ett antal mycket intressanta projekt som är viktiga för trä- och möbelindustrin, säger Ingemar Ekdahl, ansvarig för forskning och utvecklingsfrågor på TMF, tillika medlem i programstyrelsen.


I januari 2007 gick startskottet för ansökningar till branschforskningsprogrammet, och nu kan man sammanfatta resultatet av det första halvåret. Programmet ser ut att bli en framgång för trä- och möbelindustrin.
– Ett viktigt kriterium vid bedömningen av ansökningarna har varit ”industriell relevans” – inte minst eftersom industrin själv måste bidra med en viss resursinsats. Hittills verkar de flesta projekt behandla ämnen som kan få stor betydelse för svensk träindustri, säger Ingemar Ekdahl.

Det hittills största projektet inom områdena träindustri och sågverk kallas ”Framtidens trähus – energieffektiva med god innemiljö”. Intressenter i projektet är bland annat ett antal trähusföretag samt Sågverkens Forskningsstiftelse.
– Det här är ett projekt av största vikt, med tanke på de nya krav som ställs på energianvändningen i våra byggnader, säger Ingemar Ekdahl.
Ett annat viktigt projekt handlar om försörjning av lövträämnen för möbelindustrin.
– Samtidigt som andelen lövträd i våra skogar ökar saknar vi fungerande industriella strukturer – från skogsbruk och vidare – för att ta hand om och förädla lövvirke på ett rationellt sätt. Därför är detta ett mycket intressant projekt, tycker Ingemar Ekdahl.
I projektet ”Kundanpassad optimering i såglinjen” ska olika slags mätmetoder kombineras för att man ska kunna göra kvalitetsbedömningar på individuell stocknivå.

I augusti 2006 blev det klart att den dåvarande regeringen, via Vinnova, satsar 500 miljoner kronor på ett forskningsprogram för skogs- och träindustrin. Fram till år 2012 ska staten stå för hälften av de 500 miljoner kronorna. Industrin skjuter till minst 250 miljoner i form av pengar eller eget arbete. Syftet med programmet är ytterst att stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

För mer information vänligen kontakta:

Ingemar Ekdahl, forskning och utvecklingsfrågor TMF, 070-305 18 22, ingemar.ekdahl@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, tfn 070-214 37 72 susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler