2019-12-20 08:58Pressmeddelande

Avtalsyrkanden utväxlade mellan TMF och GS-facket; Industrins konkurrenskraft får inte äventyras

null

Nu på morgonen utväxlades avtalsyrkanden mellan Trä- och Möbelföretagen, TMF, och GS-facket. Yrkanden avser Träindustri- respektive Stoppmöbelindustriavtalen. TMF:s yrkanden tar fasta på att konkurrenskraften hos de svenska företagen ska kunna bibehållas och helst förbättras, samtidigt som alla konjunkturindikatorer pekar på sämre tider.

- Våra medlemsföretag konkurrerar i allt högre utsträckning på en global marknad, samtidigt som industrins produktivitet minskar och arbetskraftskostnaderna ökar. När dessutom barriärerna mot att flytta verksamhet till länder med lägre kostnadsnivå för många ter sig allt mer hanterliga kan det vara svårt att motivera fortsatt tillverkning i Sverige. Det finns inte utrymme för kostnadsökningar som försämrar svenska företags konkurrensförutsättningar, säger David Johnsson, vd på TMF, och fortsätter:

- Vi är på väg in i en lågkonjunktur som ingen kan veta vare sig omfattningen av eller hur länge den kommer att pågå. Sverige behöver kollektivavtal som stärker även mindre företags möjligheter att överleva sämre tider och helst också ha något försprång mot utländsk konkurrens när världskonjunkturen väl vänder. Löneökningstakten måste därför tydligt växlas ned.

De fackliga avtalskraven handlar - förutom generellt löneutrymme - även om förändringar inom arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstider och pensionsvillkor. Vidare innebär kraven ökade administrativa bördor för arbetsgivarna. Sammantaget motsvarar kraven höjda arbetskraftskostnader långt utöver de tre procent i löneökningar som ingår i fackens krav.

- TMFs kollektivavtal måste vara anpassade för den verklighet som våra medlemsföretag befinner sig i, det gäller särskilt arbetstiderna. Ska våra företag finnas kvar så måste det ske förändringar i avtalen. Vi tror och hoppas att de kommande förhandlingarna ska leda i rätt riktning och att vi har ett avtal på plats till den 31 mars 2020, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Senare i dag växlar TMF avtalsyrkanden med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Läs mer om avtalsrörelsen på tmf.se/avtal2020.

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 070-622 72 05, eva.gluckman@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 072-205 07 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler