2016-12-21 08:40Pressmeddelande

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

null

Idag lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. Yrkanden avser Träindustri- och Stoppmöbelindustriavtalen. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

- Våra företag verkar på en alltmer global marknad vilket innebär att produktion och utveckling förläggs där förhållandena är de allra mest gynnsamma. Investeringar är lättflyttade och varierar också över tid. Vi får inte med öppna ögon själva försvaga industrins konkurrenskraft. Något, eller några, enstaka år kan vi givetvis tillåta oss kostnadsökningar som överstiger omvärldens, men över tid kostar det i konkurrens och inhemska arbetstillfällen. Det är inte parternas uppdrag att medverka till att industrin flyttar. Tvärtom, säger David Johnsson, vd på TMF.

- Man måste också inse att den internationella konkurrensen inte bara märks hos de exporterande företagen, utan också hos dem som traditionellt har arbetat på hemmamarknaden. Till exempel känner fönster- och dörrindustrin samt småhusföretagen nu av en ökad konkurrens. Att vara märkessättande innebär ett ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Det och ingenting annat måste vara i parternas fokus under förhandlingarna. 

TMFs yrkanden bygger på att avtalen måste konstrueras så de anpassas till företagets och medarbetarens villkor samt möjligheter för företagen att kunna anpassa arbetstiderna till efterfrågan. På så vis kan företagen bli bättre rustade för att möta den allt mer hårdnande internationella konkurrensen.

En annan fråga som är av stor vikt att förändra är systemen för arbetstidsförkortning så att medarbetarnas pensioner stärks.

- För att våra företag ska kunna behålla sina anställda och ha kvar produktion i Sverige krävs att vi gör förändringar avseende arbetstiderna. Vi vet också att vi kommer att få ett längre arbetsliv och för att möjliggöra att medarbetarna kan arbeta kvar i högre ålder vill vi skapa förutsättningar för det. Vi hoppas nu på konstruktiva förhandlingar med vår motpart, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Senare i dag byter TMF avtalsyrkanden med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Läs mer om avtalsrörelsen på tmf.se/avtal17.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 070-622 72 05, eva.gluckman@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler