2012-07-04 11:37Pressmeddelande

Almedalen: Halvera ungdomsarbetslösheten med ”Kollektivavtal Light”

Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen föreslår en ny modell av kollektivavtal för ungdomar för att minska ungdomsarbetslösheten. Målet med ett "Kollektivavtal Light" är att företagen anställer fler ungdomar med villkor som är anpassade efter ungdomars liv och förutsättningar.

En ny undersökning gjord av Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen visar att företagen vill anställa fler ungdomar. Det är viktigt för att öka förändringstakten, ha en bra åldersmix och bevara kunskap.

Men regelverken stänger ungdomar ute. Mellan åren 2007 och 2009, under finanskrisen, tappade företagen inom skogs- och träindustrierna en tredjedel av de anställda mellan 15 och 24 år. När företagen tvingades minska antalet anställda på grund av vikande marknader så tvingade turordningsreglerna dessa ungdomar ut i arbetslöshet.

I undersökningen framkommer förslag från företagen som bildar stommen till en ny modell av kollektivavtal – ”Kollektivavtal Light”. 

Företagen uppger att om förslagen för ett Kollektivavtal Light hade funnits, hade de under föregående år anställt 1 800 fler ungdomar under föregående år, alltså 4 650 istället för cirka 2 850. Alltså cirka 60 procent fler. Effekten av ett Kollektivavtal Light på hela arbetsmarknaden skulle i förlängningen vara mycket positiv. Under år 2011 nyanställdes totalt 149 700 ungdomar på arbetsmarknaden (i privat och offentlig sektor). 60 procent fler hade givit 240 000 anställda, alltså 90 000 fler anställda.

 - Vår företag är beredda att göra vad de kan för att minska arbetslösheten bland unga och med det här förslaget på Kollektivavtal Light lägger vi ett kraftfullt batteri med konkreta åtgärder, säger David Johnsson, vice vd och förhandlingschef TMF.

-  Arbetsmarknadens parter måste ta ökat ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten. Med vårt förslag på ett Kollektivavtal Light för hela arbetsmarknaden ger vi Statsministern ett motbud med 90 000 nya jobb, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.

Vad tycker skogs- och träindustrin?  
Undersökningen fångar företagens syn på frågan om ungdomsarbetslösheten. Undersökningen är genomförd av Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Resultatet är en rapport baserat på svaren från ledande företrädare (personalchefer, platschefer och vd:ar) hos Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag. Undersökningen genomfördes under maj månad 2012, där mer än 1 100 enkäter skickades ut. Svarsfrekvensen var strax över 30 procent. Rapporten handlar om möjligheterna och svårigheterna med att anställa, särskilt ungdomar. Företagen har svarat på hur många ungdomar de har anställt och hur många de planerar att anställa samt vilka förändringar företagen skulle vilja se för att kunna anställa fler

 Kollektivavtal Light

 1. Undantag från turordning för att gynna kompetensförsörjning
Med dagens turordningsregler har företagen svårt att behålla den rätta kompetensen. Detta drabbar företagens konkurrenskraft, och därmed företagens förmåga att behålla och skapa jobb. Idag får företag med färre än tio anställda undanta två anställda från turordningsreglerna. Vi vill ge ungdomar ökade chanser att förankra sig på arbetsmarknaden. Därför ska företagen kunna undanta ungdomar under 25 år från turordningsreglerna.

Företaget ska ha rätt att undanta ungdomar under 25 år från turordningsreglerna, i syfte att stärka kompetensen och konkurrenskraften.

2. Förbättrade anställningsformer
Visstidsanställningarna idag är i praktiken utformade så att företaget redan efter en kort tid måste bestämma sig för om de ska behålla den anställda eller inte. De korta tidsgränserna gör att man kanske måste avsluta en anställning – för att man till exempel är osäker på om den anställde fungerar på arbetsplatsen – trots att företaget egentligen velat behålla den anställde. Längre tidsgräns gör det möjligt att kunna visstidsanställa med lägre risk (och borde därför leda till fler visstidsanställningar). Vi behöver därför förlänga anställningsperioderna.

Vi vill förlänga visstidsanställningen till 36 månader. Dessutom vill vi förlänga provanställningsperioden från 6 till 12 månader.

3. Ingen Arbetstidsförkortning de första tre åren
Kollektivavtalet idag ger de anställda 63 timmars arbetstidsförkortning, ATK, per år. Denna kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant. Vi anser att en ungdom under 25 år inte initialt ska omfattas av ATK:n. Ungdomar är ofta fokuserade på att jobba mera och har intresse av att lära sig arbetet snabbt.

Ungdomar under 25 år som anställs ska inte omfattas av ATK:n de första tre åren i anställning.

4. Instegssemesterlön
Ungdomar har ofta inte samma omkostnader som äldre i arbetslivet. En man eller kvinna med familj ska med sin semesterlön ofta betala semesterkostnader för hela eller delar av familjen. En ungdom har ofta bara sig själv att ta hand om. Vi vill dessutom generellt skapa incitament som uppmuntrar lojalitet och långsiktighet. Därför föreslår vi en trappa för ökande semesterlön från första året upp till full semesterlön det tredje året.

Ungdomar under 25 år som anställs får 50 % av semesterlönen första året, 75 % av semesterlönen andra året och full semesterlön från och med tredje året.

 5. ”Alternativ arbetstid”- AA - istället för OB
Många anställda, särskilt ungdomar, är idag beredda att jobba under fler av dygnets timmar än ”nio till fem” utan att för den skull se den som obekväm. Ofta kan arbete på olika tider på dygnet passa den anställdes sociala situation. Vi vill därför ha ett kollektivavtal som klassar dagens OB som ”Alternativ arbetstid” och som ger 70 % ersättning av OB. (Anledningen till att förslaget innebär 70 % är för att ingångslönerna i branscherna idag är cirka 70 % av genomsnittslönerna.)

Inför ”Alternativ arbetstid” istället för ”Obekväm arbetstid”, motsvararande 70 % av nuvarande OB-ersättning.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler