2006-11-08 16:43Pressmeddelande

Allt som kostar skall räknas – fackliga krav bortom all rimlighet

LO och Facken inom Industrin har presenterat sina krav inför avtalsrörelsen 07. De krav som presenteras bygger på generella lösningar som inte fungerar i praktiken. För trä- och möbelindustrin där lönekostnaden utgör en betydande del skulle krav motsvarande de som framförts av facken allvarligt hota sysselsättningen.

– Visst finns det många lönsamma företag, men de flesta kämpar hårt med att kunna behålla produktion och arbetstillfällen i Sverige, säger David Johnsson, Förhandlingschef på Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, och understryker att lönsamheten ligger på företagsnivå och är inte något som är generellt för en bransch. De överskott som genereras återinvesteras i produktivitetshöjande insatser för att företagen skall kunna hävda sig i en tuff internationell konkurrens.

David Johnsson bedömer inte heller kostnadsberäkningarna som rimliga:
– Allt som kostar skall räknas, och då överskrids vida de 3,9 % som anges i kraven. David Johnsson menar att det är fullt logiskt att Svenskt Näringsliv i detta läge väljer att avbryta pensionsförhandlingarna med LO.

– Varken LO eller förbunden inom LO har inte på något vis förklarat att de accepterar att eventuella förbättringar i pensionsavtalet också ska avräknas från de löneökningar som förbunden på branschnivå enas om.
Alla kostnadspåverkande faktorer måste vägas in när förhandlingar sker om förändringar i kollektivavtalens bestämmelser om löner och allmänna villkor.

De lönekrav som framförts skulle försvåra avsevärt för redan utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden, och detta går stick i stäv med en övergripande strävan att få fler i arbete.

– Vår industri har ett stort behov att kunna rekrytera unga, och då behöver vi ha lägstalöner som gör att vi kan ta emot dem och ge dem en bra start på yrkeslivet, avslutar David Johnsson.

För mer information kontakta:
David Johnsson, Förhandlingschef TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
Susanne Rudenstam, Information, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler